Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2014 – 30 september 2015

 

Bakgrund

Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.


GA var sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), men har från hösten 2013 fungerat som ett självständigt nätverk. GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse eller ledningsgrupp.

Nätverket av GA-intresserade omfattar f.n. nästan 200 personer. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon avgift.

 

1. AKTIVITETER

Gluntseminarium ägde sedvanligt rum på Västgöta nation i samband med årsträffen 2014 på temat Glunt-Akademin – hittills och i framtiden. (Se seminarieinformation på hemsidan som också sammanfattar vad GA gjort under sina första tio år).)

 

Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal om gluntrelevanta frågor. Ceremonin vid Wennerbergstatyn i Carolinabacken genomfördes sedvanligt av Vgs nations manskör.

 

Gluntträning arrangerades av Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl 28 maj på Norrlands nation där speciellt Corus Virorum var inbjuden. Inga Svanfeldt ackompanjerade ett drygt 10 tal entusiastiska norrländska manskörssångare, som understöddes av Harald Bohlin.

 

Allsång med Gluntarna under Kulturnatten 12 september: Pga ändrade regler för upplåtelse av Alfvénsalen måste vi söka oss till annan lokal och Musicum ställdes till förfogande. Trots att den salen rymmer blott 80 personer accepterade vi tacksamt detta erbjudande att få ”glunta” inför studentkårens stora Wennerbergporträtt, som förvaras i Musicum (Se vår hemsidas ”Galleri”). Eftersom denna lokal ligger lite längre ifrån Kulturnattens andra arrangemang nöjde vi oss med en föreställning. Medverkande var Inga Svanfeldt vid pianot, sångarna Fredrik Lindell, Joakim Ekedahl, PG Norman och Harald Bohlin. Agneta Lindsjö och Bo G Hall var praktiska medhjälpare.(slutord om detta skrivs 13 sept. och läggs ut på hemsidan)

 

200-årsminnet av Gunnar Wennerbergs födelse: Under hösten 2014 erbjöd vi Västgöta nation att tillsammans med GA stå för en träff med representanter för olika myndigheter och grupper med förväntat intresse att markera detta jubileum. Nationen ansåg sig inte ha tid men Västgöta Nations Landskapsförening sände tillsammans med GA ut en inbjudan till en träff på Västgöta nation 7 september om hur ett firande av 200-årsminnet kan utformas. Förhoppningen var att åtskilliga intressanta och roliga uppslag då skulle vaskas fram. Mötet leddes av prof. Christer Åsberg. Under det konstruktiva motet mellan representanter för olika inbjudna organistioner och myndigheter framfördes manga uppslag och en kommitté ska vidare bearbeta förslagen. Minnesnoteringar från mötet sänds till den som beställer från harald_bohlin@telia.com..

 

Nätverkskontakter:

Sedan årsträffen 2014 har sänts ut tre rundbrev, som även återges på hemsidan.

Vår Facebookgrupp har f.n. 65 medlemmar: www.facebook.com/groups

Tf ordf. har bytt tel-nr till 0709-38 38 43.

 

Hemsidan:

Inventarieförteckningen och Info-bladet om GA har uppdaterats. Senare kommer också den s.k. bibliotekslistan att uppdateras liksom vår arkivförteckning.

 

Anna-Lena Pikas har skannat in hela den isländska översättningen av gluntarna. Se under Translations. Hon har också överfört ett smakprov från en inspelning med gluntarna på isländska. Se under b) Klingande inspelningar.

Christina Andersson har publicerat en uppsats om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken.

Bengt Olof Engström har bidragit till ”Gluntminnen”.

 

Gåvor:

Kristina Levander har överlämnat ett usb-minne med Hans Levanders korrespondens kring GA samt Joh. Ombergs gluntnoter med texthäfte och några böcker om Wennerberg och om gluntar. (Om Omberg, se hemsidan under Wennerbergiana p. 9 Gluntsångare).

 

Adam Taube har till GA skänkt sin utgåva i två delar av sina arrangemang av gluntar för gitarr.

 

Rigmor Ringmar har under året skänkt ett kassettband med en inspelning av fyra gluntar, översatta till engelska, framförda av Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson och Håkan Sund. Det har överförts till cd av Christer Eklund i Falun och Anna-Lena Pikas har sedan lagt ut dessa gluntar på GAs hemsida.

 

Kåre Eriksson har skänkt ett vykort med gluntmotiv och ett album med fotografier och texter ur filmen Prins Gustaf där Gluntarna spelar stor roll. Vår inventarieförteckning avslutas med en länk till en presentation av denna film. LänkWikipediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Prins_Gustaf_%28film%29

 

Gunnel och Jan Fagius har överlämnat ett ex av två nygjorda cd-inspelningar med gluntar med Gunnel Fagius som ackompanjerar Harald Bohlin och Michael Sahlin. Inspelning och produktion: Jan Fagius. Dessa inspelningar finns utlagda på GAs hemsida.

 

Uno Wahlström har skänkt en utställningskatalog: ”Gluntarne c:a 125 år. Ur JuvenalOrdens gömmor. 4-25 november Upplandsmuseet.” Katalog (23 s) Tierp 1973.

 

2. ORGANISATION

Noteringar från årsträffen 2 oktober 2014 ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin.

 

a) Ledning:

Inför årsträffen 2014 hade de två styrelseledamöterna Inga Svanfeldt (t.f. ordf.) och P G Norman meddelat att de ej önskade stå kvar som ledamöter av styrelsen men gärna kandiderade som s.k. resurspersoner (som utses av styrelsen till stöd i sitt arbete).

Årsträffen valde enhälligt Lars Lönnback till ordf. Därtill valdes Harald Bohlin som ledamot av styrelsen. Båda valen gällde till nästa årsträff. Fem dagar senare meddelade Lars Lönnback att han inte såg sig kapabel att längre kvarstå som ordförande i GA. Harald Bohlin blev därmed t f ordförande tills vidare, dock längst till nästa årsträff.

 

Därmed har styrelsemöten ersatts av ledningsmöten där tf ordf. samrått med resurspersonerna (se nedan) och därefter formellt fattat beslut i enlighet med ledningsmötets rekommendation. Kontakter har skett dels via e-post, dels genom 5 möten . Minnesnoteringar finns på hemsidan under rubriken Glunt-Akademin.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av andra Gluntentusiaster.

 

Årsträffen utsåg Inga Svanfeldt till kassör till nästa årsträff och Adam Taube till revisor för tiden fram till bokslutet.

 

b) Ekonomi:

Inga Svanfeldt har svarat för GAs bokföring och lämnat ekonomisk redovisning i särskilt dokument.

 

Vid årsträffen nämndes att räkenskapsåret bör löpa ut 31 augusti för att göra det möjligt för revisorn att granska räkenskaperna före årsträffen. Detta fastställdes 24 november av tf ordföranden efter samråd med ledningsgruppen att gälla fr o m innevarande räkenskapsår.

 

Styrelsen fick i uppdrag av årsträffen 2014 att pröva annan form för förvaltning av GAs tillgångar. Efter föredragning om alternativen beslöt styrelsen att föreslå årsträffen 2015 att behålla nuvarande form för förvaltning.

Tillskott i GA:s ekonomi kommer bl a från försäljning av de CD, som donerats av Stefan Mahlstein och EHV liksom våra egna produktioner och hyra av vårt el-piano. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program, kopiering av informationsblad om gluntar och Glunt-Akademin.

Verksamheten har under budgetåret 2 okt. 2014 - 31 aug. 2015 gått med 361 kr.i vinst.

 

c) Resurspersoner :

som utses av styrelsen till stöd för verksamheten har varit Inga Svanfeldt, PG Norman, Anna-Lena Pikas, Björn Ringström, Agneta Lindsjö och Bo G. Hall. Därtill kommer följande kontaktpersoner: med Västgöta nations manskör Philip Chalkiadakis, med Norrlands nations Corus Virorum Fredrik Lindell samt med gluntentusiaster i Stockholm Johan Åkerblom.

 

3. GA.s FRAMTID

Fortsatta kontakter har tagits under året för en ev. omorganisation men de har ännu inte lett till någon lösning.

 

Uppsala i september 2015


Harald Bohlin

Efter samråd med ledningsgruppen<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen