Minnesanteckningar från Årsmöte med Glunt-Akademin
den 11 november 2006
på Grand Hotell Hörnan i Uppsala.


Vid årsmötet deltog följande personer:
Jan O Berg, Sverker Bernander Marie-Louise Bernander, Erland Bohlin, Harald Bohlin, Tomas Brundin, Nils Eriksson m. fru, Kristina Gunér, Torsten Göthson, Lars Holmqvist, Anders Höglund, Barbro Höglund, Nils Johan Höglund, Göran  Jacobsson,  Isabelle Jacobsson, Ragnvald Johannes, Andreas Killander, Dick Killander, Hans Levander, Kristina Levander, Lars Linder, Anders Lindfors, Sture Lunden, Tom Lundin, Oti Lunden, Helena Lundgren, PG Norman, Håkan Olsson, Barbro Posse, Björn Ringström, Staffan Ryden,Gudrun Stenhag, IngaSvanfeldt, Pontus Svinhufvud, Gunnar Syréhn, Anders Södergård, Adam Taube, Lilian Taube, Gunnar Tibell, Hans Tunner m. fru

Efter det att Hans Levander hälsat välkommen till Årsmötet vidtog
förhandlingarna.

 1. Som ordförande för årsmötet valdes Hans Levander och som sekreterare undertecknad Anders Höglund.
  Hans konstaterade att en deltagarlista fanns, vilken finns återgiven här ovan.

 2. En dagordning fanns förberedd för årsmötet. Denna godkändes utan tillägg eller ändringar.

 3. Verksamhetsberättelsen för 2005 – 2006 fanns i tryck och delades ut bland de närvarande. Ordförande föredrog berättelsen och kommenterade, samt gav ytterligare förtydligande kommentarer till det skrivna. Bl.a. omnämndes  den CD inspelning som gjordes år 1984 med samtliga Wennerbergs Gluntarne med Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson samt med Håkan Sund vid pianot. (BIS Northern Lights 5002/03 med kommentarer av Sven G. Svenson, Folke Bohlin, Ejnar Haglund och Richard Ringmar). En inspelning av Gluntarne & De Tre med Lars Cleveman, Björn Asker, Sten Wahlund och Gustav Asplund (Confident Music 2005) omnämdes och att några ex av denna inspelning donerats till Glunt-Akademin. Den utdelade verksamhetsberättelsen visade sig inte vara den slutliga versionen som finns på hemsidan www.gluntarna.se, bl a saknas informationen om de ovan beskrivna inspelningarna.

 4. Under punkten Diskussion i dagordning berördes följande punkter:
  1. Organisatorisk struktur, juridisk form, stadgar, informellt nätverk, "medlemmar"?
   Bestyrelen har hittills bestått av tre ”eldsjälar”, Hans Levander, Harald Bolin samt Björn Ringström. Det fanns nu tankar på att göra Glunt-Akademien tydligare i sin struktur. Tom Lundin, ordf. för Eklundshofs Vänner och Väninnor, sade att om man vill något mer med Glunt-Akademien kanske man måste skapa en fastare organisation. En viktig uppgift måste vara att föra kulturarvet vidare. Intresset från yngre studerande var svagt.
   Ordförande Hans Levander skickade frågan vidare att diskuteras vid borden

  2.  Ekonomi
   Frågan fick vid detta tillfälle anstå, men ordförande kommer att deltaga i EHVV:s styrelsemöte i slutet av november där denna fråga tas upp.

  3.  Hur når vi de unga? Körer, skolor, musiklärare, media.
   Detta är en viktig fråga för framtiden. Nyckelpersoner är bl.a.musiklärare, nationskörer och deras ledare, som en väg för att nå ut till de unga. Ordförande skissade ett möjligt seminarium och vidareutbildningstillfälle under våren 2007 då musiklärare i Sverige skulle kunna inbjudas. Nya bestyrelsen tar sig an denna fråga.

  4. Program utöver den "basala" verksamheten (Försommaren med EHVV:s examenssexa,  September och Kulturnatten,  Höstmöte med seminarium, Årsmöte, "Gluntfrossa").
   Nils-Johan Höglund föreslog att nästa år, 2007 skulle kunna vara ett lämpligt år att fira ett 170 års-jubileum. (Om man får tro att Glunten och Magistern verkligen möttes år 1837, som sägs glunten om deras första möte.  Kanske ägde deras första möte rum 1839 i stället.)

  5. Hemsidan www.gluntama.se
   Hemsidan hålls aktuell och tilltalande. ”Vi gör så gott vi kan” var en kommentar från ansvariga för hemsidan. Anna-Lena Pikas medverkar nu förtjänstfullt som webmaster.

   Andra frågor som berördes under punkten ”Diskussion” var:
  6. Dokumentation (böcker, noter, inspelningar, översättningar, minnessaker)
  7. Wennerberg-traditionen på andra platser - hur håller kontakt
  8. Övriga frågor - tankar - förslag som anmälts under punkten a.
   De närvarande uppmanades av ordförande Hans Levander att skriva ned några rader om tankar kring bl.a. en fastare struktur för Glunt-Akademien och skicka dessa rader till Hans L eller Harald Bolin.

 5. Beslut.
  1. Vem gör vad?
   Efter samtal utkristalliserades följande personer i den centrala bestyrelsen: Hans Levander finns kvar åtminstone ett år till, Torsten Göthson och Karl Liljas. Som ytterligare resurspersoner finns Harald Bohlin, Björn Ringström och Anders Södergård.

  2. Vad skall göras?   
   Verksamhetsberättelsen anger ett antal tankar för framtiden under den sista punkten:
   Överföring till CD av Ragnvald Johannes Gluntinspelningar.
   Kontakt och samarbete med Stadsbiblioteket för att hysa litteratur och vissa dokument med anknytning till Wennerberg och Gluntarna.
   Kontakt med museum (Upplandsmuseet?) som skulle vilja ta hand om och eventuellt visa upp Gluntrelevant material.
   Verksamhet riktad till musiklärare och skolor samt ytterligare försök med körer.
   Ett    tillfälle med gluntsång då sångare och pianister delar med sig av tips vad gäller sång och regi och pianospelet vore önskvärt under tidigt 2007.
   Därutöver sedvanligt program: Försommaren med EHVV:s examenssexa,  September med Uppsala-vandring och Allsång med Glunten vid Kulturnatten,  Höstmöte med seminarium, årsmöte och "Gluntfrossa"

Därmed var årsmötet slut och samvaron fortsatte med gluntsång, samtal och anföranden under en buffémåltid.

Vid pennan

Anders Höglund                                              Hans Levander
Medlem i Glunt-Akademins nätverk           Ordförande i bestyrelsen

<<<Protokoll från 2005
<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan