Ojusterade noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 6.9. 2010 på Grand Hotel Hörnan.


Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Björn, resurspersonerna Karl, PG  och Harald

 

 1. Björn hade med sig ett antal ex. av den dvd, som spelats in på GA:s uppdrag under årets Examenssexa på Eklundshof. De ex, som levererats som del av beställningen fördelades. Bl a ska ett ex. lämnas till Stadsbiblioteket. Hans tar hand om de ex. som blev över. Inspelningen finns i två utföranden, ett enklare som kostar 25:- och ett lite snyggare, som kostar 40:-. Beslöts att beställa 10 ex. av de dyrare som Hans tar hand om för vidareförsäljning. Vi diskuterade marknadsföringen av denna dvd.

 2. Hans visade ett ex. av Oktetten Ehnstedts Eftr. (Stockholms hemvärnsoktett): Potpurri ur Gluntarne, som ingår i cd "Vid denna källa" CAP 21529. Oktettarrangemanget av Gluntarne bygger på ett potpurri, daterat 1883, för 2:a Livgrenadjärregementets musikkår. Ett ex. av denna cd har köpts in av GA och förvaras hos ordf.

 3. Vi gick igenom detaljer inför Kulturnatten: Gluntvandringen och Allsång med Gluntar. Vid allsången kommer Lars-Åke Skagegård, Karl G och Lilian Fredriksson att presentera sin ännu inte utkomna bok om Gluntarne. Mellan de båda allsångsstunderna kommer sångarna att medverka vid invigningen av en representation av Saturnusmånen Titan, som är en del av Sweden Solar System, världens största modell av vårt planetsystem. Arrangör: Institutet för Rymdfysik, Uppsala Universitet, Uppsala Kommun. Hans har erbjudit två kvinnliga gluntsångare att medverka men ännu inte fått svar från dem. Västgötas manskör kan kanske medverka vid första mötet. I så fall torde de sjunga Wennerbergs ”Fladdrande fana”.

 4. Årsmötet: Lokal är bokad, Hans ordnar med de handlingar som hör ett årsmöte till. Hans informerade om att han inte hinner stå kvar som ordf. ytterligare ett år men kan tänka sig ansvara för visst arrangemang, t ex Kulturnatten. Vi diskuterade olika förslag till ordförandekandidater. Hans fungerar som valberedare. Björn är beredd att kandidera för ett år till i bestyrelsen, Inga ska tillfrågas om även hon vill kandidera. Karl och PG är villiga att stå kvar som kontaktpersoner till sina manskörer. Karl är också villig att svara för gluntträningar.

 5. Gluntseminariet: Inga invändningar mot utsänt förslag till upplägg. Vid seminariet kommer  bl a att diskuteras om vi ska försöka genomföra projektet. Och i så fall hur man ska få personkraft och ekonomi för detta. Harald ska fråga någon handledare vid musikvetenskapliga institutionen om vi kan få någon student att göra detta jobb som en uppsats i detta ämne.

 6. Gluntfrossan: Anmälningar ska gå till Karl.

 7. Hemsidan: Syftet är att samla information av relevans för Gluntar och Wennerberg. Målgrupp dels de som inte vet något om gluntar, dels de som vet en del men inte allt. Ingen kritik framfördes mot det som står men det behövs en bättre ingång för dem som inte vet något om gluntar. Därför har tagits fram utkast till en ny förstasida. Efter den kommer nuvarande förstasida, som dock redigeras. Kanske ska avsnittet om GA placeras längre ner. Utkastet till ny förstasida accepterades som utgångspunkt för fortsatt diskussion om lämpliga sökord mm. Som illustration föreslogs den bild som finns på dvdn med Examenssexa, vilket förutsätter godkännande från fotografen/förläggaren.

  Ragnvald Johannes hade efter uppmaning lämnat ett förslag till vilka gluntar och sångare som ska väljas ut som smakprov. Efter diskussionen stannade vi för ”Här är gudagott” och ”Misslyckade serenaden”. Avsnittet ur Examenssexan skulle komma fram om man klickade på bilden ur denna dvd, som vi hoppas få använda. ”Misslyckade serenaden” hämtas ur inspelningen med Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson.(Efter mötet har Harald föreslagit att om man klickar på bilden ska komma fram det avsnitt ur Examenssexan, som bilden härör från. Då blir det plats för någon annan grupp att framföra ”Här är gudagott”.)

  Hans frågade hur ansvaret för hemsidan ska fördelas. F.n. har han som ordf. haft ansvaret för det mesta, Harald för Wennerbergiana och Ragnvald för Inspelningar. Olika lösningar berördes men inget beslut togs.

 8. Gluntträning: Karl hoppas hinna med en träning i mitten av november.

 9. Information kring
  EHVV:s ekonomiska stöd till aktuella projekt. Björn kollar GA:s ekonomi.
  Stadsbibliotekets bekräftelse av depositionen (ej avtal). Bilagan till bekräftelsen ännu inte slutredigerad.
  Info-blad om gluntar och GA på vår hemsida att dela ut vid gluntframträdanden. Har godkänts av Hans och ligger nu på hemsidan/Wennerbergiana under rubriken: Ska du uppträda inför publik?
  Sommargluntar?: I krönikan vid sidan av ledaren i UNT 24 juli argumenterade Kersti Kollberg för att man ska göra mer för att uppgradera sommarstaden Uppsala. Hon har många förslag och nämner bl a att Nationalmuseum har sina sommarnattskonserter och något motsv. vore trevligt för Uppsala. "Och varför har ingen kommit på att ha sommarkonserter med Gunnar Wennerbergs Gluntarne uppe vid Slottet? Några arvtagare till Carl-Olof Jacobson och Richard Ringmar som kreerade Glunten och Magister för decennier sedan borde det finnas." Vi ska fundera på uppslaget till kommande möten.

 10. Nästa möte äger rum i samband med nästa möte med EHVV:s styrelse.

Vid pennan

Harald

Länk till föredragningslista inför mötet


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan