Ska du uppträda inför publik?


 Harald Bohlin   
PM
22 jan -12
 
RESEERSÄTTNING MM
Det finns – än så länge – ingen särskild skattelagstiftning för gluntsångare. Men skattelagstiftningen är så komplicerad, att det kan vara praktiskt att ha samlat vad som formellt gäller betr. situationer, som gluntsångare kan hamna i.
 
a) Tjänsteställe
.*Använder man sig av allmänna kommunikationsmedel gäller biljettverifikationen.
 
* Åker man bil är det krångligare:
OBS att här tycks reglerna ha ändrats. Tidigare ansågs platsen för att genomföra uppdraget, konsertplatsen, vara tjänstestället. Resan dit och hem sågs då som uppdragstagarens ansvar. Utgick ändå reseersättning betraktades det som en del av arvodet. Alla uppdragsgivare har nog inte observerat att detta inte längre gäller.
 
Nu gäller följande:
Om en frilansande musiker tillfälligt anlitas av exempelvis Svenska Kyrkan för att göra en spelning så anses han ha sitt tjänsteställe i replokalen, alternativt i bostaden (beroende på var huvuddelen av förberedelserna och annat arbete i musikverksamheten utförs).
 
Resorna mellan tjänstestället och kyrkans lokal är då tjänsteresor och kostnader kan ersättas av uppdragsgivaren upp till 18,50 kr per mil. Observera att det inte finns något krav från kyrkan i det här fallet, att betala ut ersättning, utan om man inte gör det så kan musikern istället i sin deklaration göra avdrag för motsvarande belopp.
 
Om det istället rör sig om en musiker som anlitas för att under en längre tid (längre än en vecka på samma plats) spela, så har han sitt tjänsteställe vid kyrkans lokaler, och resorna dit är resor till och från arbetet, och eventuella ersättningar för dessa resor ska då tas upp till beskattning som lön. Om musikerns framträdanden görs oarvoderat är reseersättningen enl. ovan alltid skattefri enligt en undantagsregel i inkomstskattelagen.
Om tjänsteställe för frilansande musiker kan du läsa mer i ett ställningstagande från Skatteverket: http://www.skatteverket.se/5.ed340c11d3fb2d8868000955.html
 
Uppdragsgivaren får betala högre reseersättning men den del som överstiger schablonbeloppet 18:50 beskattas som lön.
 
b) Mer än en person i bilen
Det skattefria beloppet för reseersättning påverkas inte av om det är mer än en person med i bilen som tillsammans med föraren ska utföra uppdraget.
Jag frågade skatteverket: Så länge reglerna för reseersättning är som de är: kan uppdragsgivaren säga, att han ordnar med transporten till och från uppdragstagarnas hem genom att sända firmabilen att hämta? Kan han i st sända en taxibil? Kan han ge i uppdrag åt en av tre uppdragstagare att på uppdragsgivarens bekostnad genomföra motsv. transporter och då betala ung. vad en taxi skulle ha kostat för samma uppdrag? Alltså: finns det lagliga möjligheter att komma förbi den orimliga regeln att det inte är skattefritt att ge lite högre reseersättning när det är fler än en uppdragstagare som ska åka samma sträcka i samma bil. Om de alla for i egen bil skulle det bli större miljöpåverkan men då skulle var och en kunna få reseersättning. Medge att nuv. regel behöver ändras!
 
Svar i januari 2012: Det finns inte någon möjlighet att höja milersättningen. Det finns inte någon möjlighet att hitta en alternativ lösning när det handlar om de anställdas resor till och från sitt tjänsteställe. När det gäller en tjänsteresa, i de fall när de anställda måste åka direkt hemifrån och ut till en kund, kan arbetsgivaren skicka en taxi istället eller sända firmabilen.
 
Exkurs:
a) Kvittens
Ibland vill uppdragsgivaren ha ett gemensamt kvitto underskrivet av en person. För att undvika risken att jag ska tvingas skatta för all tres arvoden brukar jag före min namnteckning skriva:
För alla tre. Hittills har jag inte haft besvär med det. Kanske är det bättre att alla tre skriver på?
 
b) Arvoden
Ett arvode är en ersättning antingen i pengar eller motsvarande värde, t.ex presentkort eller annan form av ersättning som inte är kontant ersättning. Det räknas då som en förmån och värderas normalt till marknadsvärdet som är det pris som personen själv skulle få betala för motsvarande vara eller tjänst.
 
Grundregeln är, att uppdragsgivare ska till skatteverket uppge alla inkomster under året till viss person som sammantaget gäller 100 kr. eller mer. Blir sammanlagda arvoden under året 1000 kr eller mer ska uppdragsgivaren därutöver betala arbetsgivaravgift som normalt ligger till grund för mottagarens pension och sjukpenning. Uppdragsgivare vill gärna sätta arvodet till under 1000 kr för att slippa detta. Du ska veta att för dig som är yrkesverksam, får det konsekvenser för din pension och sjukpenning, för dig som är ålderspensionär ökar pensionen något.
 Till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan