Glunt XXIV Efter kameralexamen

Stickord i W:s kommentarer:
”gräla”.

Kameralexamen, en äldre svensk akademisk ämbetsexamen som infördes
1799 och som gav behörighet att inneha befattning i de publika
räkenskapsverken samt i rikets kollegier ha befattning med kameralmål.

Kameralexamen innefattade betyg i teologi, svenska språket och
aritmetik samt grunderna av naturrätten och sedeläran. Utöver dessa
ämnen stadgades även om bevis på vunnen praktisk skicklighet.

Utöver de 1799 stadgade ämnena ingick från början även
kameralvetenskap, vartill 1839 kom grundlagarna. Kameralexamen
avskaffades 1863 och ersattes med examen till Kungl. Maj:ts kansli.
(från Wikipedia)

Den s.k. snillekommittén, som skulle utreda rikets allmänna
undervisningsverk, skrev i sitt betänkande 1828 att fordringarna i
ämbetsbildningen dittills varit alltför låga och begränsade. Nivån på
kameralexamen betraktade kommittén som demoraliserande låg, i
synnerhet om lärosätenas anseende skulle kunna höjas.
(Göran Blomqvist: Elfenbenstorn eller Statsskepp. (1992 s 114ff)

På google kan man under "kameralexamen" se, att det inte var ovanligt
att man klarade av denna examen på ett år. Men Glunten var inte den
ende som tog längre tid på sig. Några ex:

Gustaf Fredrik Durling, född 1809 student 1828, kameralexamen 1829.
Alfred Lagerheim, student 1859, kansliexamen 1860, kameralexamen 1861.
Herman Klint, student 1860, kameralexamen 1861.
? Wijk: student 1850, kameralexamen 1851.
Johannes Hegardt: student 1815, kameralexamen 1816.

Men Hans Larsson, student 1829, kameralexamen 1836.
Berndt Petter, student 1831, kameralexamen 1839.


approberad: enl. SAOB: [jfr t. approbieren, af lat. approbare, af ad, till, o. probare, godkänna, gilla (se PROBERA); jfr äfv. eng. approbate o. approve, fr. approuver]
förklara (ngt) för god(t) l. lämplig(t) l. tillfyllestgörande; godkänna, gilla; numera nästan bl. om ett mer l. mindre officiellt godkännande; stundom; bifalla.

Approbera de skickelige, improbera andra.


"Post tot discirimina"
efter ett sådant  beslut, avgörande,

"predestinationer", vad som är förutbestämt

Om Tant, se Glunt XI

"habit" herrdräkt, här = frack


 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan