Verksamhetsberättelse för tiden 2 oktober 2015 – 31 augusti 2016

Bakgrund: Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

GA var under perioden 2007 -2013 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), senare ändrat till Eklundshofs Vänner (EHV), men fungerar därefter som ett självständigt nätverk. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon avgift.

Arbete, aktiviteter och händelser 2015 - 2016

Nätverket av GA-intresserade omfattar f.n. omkring 250 personer.

Ekonomi: Den 31/8 2016 hade vi 9 897:- på bank och 1 279:- i handkassa vilket innebär en minskning med 507;-.under det senaste budgetåret. Därtill kommer 7 164:-  som EHV överlämnat för särskilt ändamål. Vid årsträffen presenteras den ekonomiska redogörelsen och revisionsberättelsen. Här bör dock med tacksamhet nämnas att EHV, som under året fattade beslutet att upplösa sin förening vid sitt sista sammanträde beslöt ”att föreningens tillgångar skall tillfalla Glunt- Akademin att användas i samband med Wennerbergjubileet 2017.” I enlighet härmed har överförts 7 164 kronor, som bokförs i särskilt konto.

Årsträffen 2015 ägde rum 2 oktober på GH nation. Till styrelse under det kommande verksamhetsåret valdes Harald Bohlin, ordförande samt Mats Wahlberg, Bo G Hall och Agneta Lindsjö till övriga styrelseledamöter. Underhand noterades att Inga Svanfeldt och P.G. Norman kvarstår som resurspersoner. Inga valdes till kassör och Adam Taube till revisor.

Vidare beslöts att verksamhetsåret i fortsättningen ska löpa från 1 september till sista augusti samt att– enligt revisorns förslag – ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsträff överväga en mera fast form för Glunt-Akademins fortsatta verksamhet.

Noteringar från årsträffen ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin.

Gluntseminarium 2015: Temat varHur fira Wennerbergminnet 2017?” Diskussionen refereras på vår hemsida.

Gluntfrossan efter årsträffen präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring glunt-relevanta frågeställningar. Ceremonin vid Wennerbergstatyn i Carolinabacken genomfördes traditionsenligt.

Glunt-afton på GH 3 mars i samarbete med nationens kulturnämnd. Gunnel Fagius ackompanjerade Michael Sahlin och Harald Bohlin. Bo G. Hall rapporterade om en entusiastisk studentpublik (c:a 40 studenter). ”Det gav mersmak”.

Gluntträning ägde rum på Norrlands nation 21 april under ledning av Inga Svanfeldt, PG Norman och Harald Bohlin.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkat dels genom tre protokollförda sammanträden, dels via e-post. Minnesnoteringar finns på hemsidan under rubriken Glunt-Akademin.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av andra Gluntentusiaster.

PR: Vårt info-blad har uppdaterats och kopierats för utdelning vid olika glunttillfällen. Så har också skett med hemsidans strukturerade innehållsförteckning.

Arkiv: Eklundshof har under senare ställt en garderob till GAs förfogande där vi kan förvarar vårt arkiv och vissa andra inventarier, vilket vi tacksamt noterar. Arkivförteckningen har under året kompletterats med uppgifter från en provisorisk förteckning, som gällt vad som förvarats på Eklundshof.

Nya inventarier

Från EHV har GA fått överta

* Skrifter; 10 ex. av ”Sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor 1993-2008” (En kompletterande historik för ht 2008-2016 återges som bilaga till noteringar från GA:s styrelsemötet 6 april 2016. )

*c:a 200 ex av Lars-Åke Skagegårds skrift ”En vandring i Gluntarnes Uppsala”.

* Cd; 58 ex av Wennerberg på Eklundshof (komplettering av tidigare donation av denna cd).
* En LP med Uppsalamusik, bl a gluntar.

GA:s Syrtuter är tvättade och Gunilla Bohlin har lagat och kompletterat dem och sytt nya halsdukar. GA har köpt tre garderober för att underlätta transport.

Ett par extra byxor till GAs syrtuter har överlämnats av Carl-Olof och Gunilla Jacobson.

Weine Karner har överlämnat en bonjour (långrock) med byxor och väst från slutet av 1800-talet.

Erland Bohlin har överlämnat tre syrtuter med byxor. De förvaras t.v. i Örebro.

Kåre Eriksson har överlämnat en unik skrift, utgiven av Per Lindell 1890: ”Autografier och porträtt af framstående personer”, med en handskriven dikt av Gunnar Wennerbergs samt ett fotografi av GW ”efter naturen och i ljustryck af J. Jaeger, Stockholm.”

Dan Lindblad och Lars-Åke Frick har överlämnat en cd med sina pop-versioner av gluntar.

Uno Wahlström har skänkt dels ett ex. av Sven G. Svensons Wennerbergbiografi, dels en kopia av sin artikel i UNT 28 april 1988 om hur Josephsons Gluntteckningar överlämnades till Carolina.

Depositionen på Stadsbiblioteket förvaras iFyriskällan”, där bibliotekarierna Malin Pennlöv och Per Göran Back delar på ansvaret.

Hemsidan: Där har lagts in en omfattande text: Johan Varen Ugland: Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne" av Gunnar Wennerberg .

Andra nyheter gäller texter om Gluntar som pop-låtar och om Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping och Folke Bohlins text till en skivinspelning: Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer.

Under Gluntminnen har nya bidrag kommit in från Johan Varen Ugland som berättar om sin gluntsjungande morfar och hans bröder.

Till nyheterna hör också en länk som anger hur många minuter de olika gluntarna tar att framföra.

Anitha Bondestam har erbjudit sig att årligen betala för en kompletterande hemsideadress ”www.gluntarne.nu” (vår gamla alternativadress www.gluntarne.se är upptagen) men styrelsen avböjde tacksamt detta erbjudande för att inte skapa förvirring.

Vi har ett fortsatt trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande generationer.
Uppsala 26 augusti 2016

Styrelsen

Planer inför nästa verksamhetsår:

På grund av omläggningen av vårt verksamhetsår kommer årets Allsång med Gluntarna under Kulturnatten i Uppsala som infaller 10 september att höra till GAs nästa verksamhetsår. Vi räknar med samma upplägg som föregående år.

Wennerbergs 200-års födelsedag 2 oktober 2017 kommer att uppmärksammas i olika former i Uppsala och Lidköping, förhoppningsvis också i andra orter. Kanske blir det en gluntvandring i Uppsala samband med jubileumsfirandet, dock ej under kulturnatten.

Gluntar i vår omvärld

Gunnar Wennerberg Sällskapet Lidköping. Vi gläder oss åt att i november 2015 bildades ett systersällskap som delar GAs ambition att sprida kännedom om GW. Besök gärna deras hemsida https://wennerbergsallskapet.se   (alltså inte www.)

Gluntarne som moderna popvisor har under året presenterats av Dan Lindblad & Lars-Otto Frisk. Se www.dalero.se/musik

Som exempel på återväxten kan nämnas de unga Göteborgarena Sebastian Wernqvist och Tim Holst-Nielsen. Sök på Youtube: Nattmarschen Sebastian och Tim.<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen