Glunt-Akademin

Protokoll från årsmötet 2 oktober 2009 kl. 18.00
Lokal: Tornrummet Västgöta nation
Närvarande 25 ledamöter (bil. 1)

  1. Årsmötet öppnades av föreningens tf ordförande Hans Levander.
  2. Till mötesordförande utsågs Hans Levander och till sekreterare Harald Bohlin varefter utdelat förslag till dagordning fastställdes (bil. 2).
  3. Hans Levander erinrade om Torsten Göthsons entusiastiska sätt att leda Glunt-Akademin. Enligt Torstens önskan sjöngs vid minnesstunden efter begravningsgudstjänsten glunt nr XIX En kväll på kyrkogården. Så skedde även nu, följt av en stunds stillhet till Torstens minne. Därefter presenterade och kommenterade Hans Levander Verksamhetsberättelsen för tiden 2 oktober 2008 – 1 oktober 2009 (bil. 3). Bl a ville han till protokollet få fört ett varmt tack till Anna-Lena Pikas för hennes stora insatser för vår hemsida.
    Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
  4. Glunt-Akademin är en sektion inom föreningen Eklundshofs Vänner och Väninnor och vår sektions ekonomi handhas av föreningens kassör i egen räkning och kommer att granskas av dess revisorer inför årsmötet 2010. Ordföranden har tidigare fått information om att vår ekonomi är problemfri och antog att så fortfarande är fallet.
  5. Ordföranden presenterade Akademins hemsida www.gluntarne.se Den förnyas ganska ofta. Under verksamhetsåret har bl a lagts in samtliga 24 gluntar som översatts till engelska av Michel Roberts. Sedan hemsidan öppnats har den haft drygt 24 000 besök, under senaste året 50 besök per dag.
  6. Årsmötet beslöt att välja Hans Levander till ordförande för kommande verksamhetsår. Denne förklarade att han pga andra åtaganden måste hålla en låg profil som ordföranden i bestyrelsen men räknade med aktivt stöd från andra i bestyrelsen och från andra i föreningen. Till övriga ledamöter av bestyrelsen valdes Inga Svanfeldt och Björn Ringström. Som adjungerade med yttranderätt att bistå bestyrelsen utsågs: som körrepresentant för Norrlands nations manskör P-G Norman, som representant för Västgöta nations manskör Karl Hogström, som idéspruta Harald Bohlin och som representant för gluntentusiaster i Stockholm Bobo Hjort.
  7. Ordföranden i EHVV Tom Lundin uttryckte denna förenings glädje över den glada vitalitet, som präglar verksamheten i Glunt-Akademin. Den rör kärnan för EHVV:s uppgifter. Han informerade samtidigt om att EHVV håller på att producera en cd med sånger av Wennerberg bl a den sång som närmast föregick Gluntarne nämligen Sextettens upplösning samt några trior och gluntar och några sopranduetter. Denna information mottogs med entusiasm.
  8. Kort diskussion om verksamheten under kommande år. Gluntarna i konsten torde bli ett tema, bl a illustrerat av olika omslag till gluntinspelningar. Fortsatta insatser för att närma sig yngre sångare i nations- och gymnasiekörer bör ha hög prioritet. Därvid ska man inte dölja att det är en lång och krävande process att växa in i rollen som gluntsångare. Ett förslag som presenterats av Lars-Åke Skagegård vid seminariet omedelbart före årsmötet aktualiserades på nytt: att ordna en tävling i att skriva en glunt för dagens studenter. Skagegård informerade även om en planerad bok tillsammans med författarparet Fredriksson, som berör Gluntarna i Uppsala och där Glunt-Akademin kommer att erbjudas medverkan.
          Harald Bohlin                     Hans Levander
          Mötets sekr.                        Årsmötets ordförande

Årsmötet gled mjukt över i sedvanlig Gluntfrossa då samtalet fortsatte kring gluntrelevanta frågeställningar. Härom hänvisas till referatet från seminariet, som återges på GA:s hemsida.

Mot slutet av Gluntfrossan anslöt Västgöta nations manskör i frack och sångarmössor för att tillsammans med GA:s medlemmar öva några gluntar som senare skulle framföras vid Wennerbergstatyn.

Därefter sökte vi oss i smågrupper upp till Wennerbergsstatyn för att högtidlighålla Gunnar Wennerberg 193:e födelsedag. Sedan Gunillaklockans toner klingat ut stämde sångarna upp några Wennerberghymner och några gluntar. Adam Taube höll tal och lade ner en blomsterbukett vid statyn.

Utskriftsvänlig version

<<<Protokoll från 2008
<<<Protokoll från 2007
<<<Protokoll från 2006
<<<Protokoll från 2005
<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan