Organisationen, Ekonomi, Medlemsskap


Styrelse 2017-2018

Årsmötet 2017 valde för det kommande verksamhetsåret Mats Wahlberg  till ordf.  och fem övriga ledamöter. Styrelsen har därefter fördelat uppgifterna mellan dessa: Gunnar Syréhn v. ordf, Bo G Hall sekreterare och Inga Svanfeldt kassör, Fredrik Lindell bistår Inga Svanfeldt med medlemsfrågorna och Joakim Ekedahl  är behjälplig med arkivet.

Christer Åsberg valdes till resursperson och till valberedning och Tom Lundin till valberedning. Till resurspersoner valdes Agneta Lindsjö, Anders Uppfeldt och P-G Norman som även är föreningens glunttränare, Nils Sjölander är föreningens Facebookadministratör och Maria Wold Troell är föreningens webmoster, Malin Pennlöv sköter biblioteket Fyriskällan. Ytterligare resurspersoner är Harald Bohlin, Hampus Söderström (Ergo), Anna-Lena Pikas (f.d. hemsidesredaktör) samt Staffan Liljas, kontaktperson med Stockholmssångare.

Till revisor valdes Adam Taube med Liliane Taube som revisorssuppleant.

Man blir medlem genom att betala medlemsavgiften, för närvarande 50 kr. Skriv ett brev eller mail till ordförande och ange e-postadress, så meddelar han kontonummer (se vidare under Gluntarnas Vänner: kontakt). Parallellt kvarstår det informella nätverket som hörde till Glunt-Akademin. I det ingår personer huvudsakligen från Uppsala med omnejd, men även från andra orter i Sverige och från grannländerna Finland, Norge och Danmark. Ett par intressenter från USA och Tanzania finns även med.

GA:s logo har skapats av konstnären Carin Ax.GV är anslutet till DELS – De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd
- en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap och har ca 120 medlemmar (www.dels.nu).

Kulturtidskriften Parnass ägs av DELS och kommer ut med fyra nummer om året ofta som temanummer. Medlemmar i anslutna sällskap får prenumerera på tidskriften för 190 kr/år (ordinarie pris 220 kr)

Stadgar för Gluntarnas Vänner
antagna 2 oktober 2016

Glunt-Akademin instiftades 2005 i Uppsala som ett informellt nätverk med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Vid dess årsträff 2016 ändrades namnet till Gluntarnas Vänner samtidigt som nätverket ombildades till förening och följande stadgar antogs. Föreningen Gluntarnas Vänner vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande. Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bland annat genom hemsidan och föreningens deposition på Stadsbiblioteket i Uppsala.

§ 1 Föreningen Gluntarnas Vänner är öppen för alla intresserade.

§ 2 Årsmötet äger normalt rum på Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 oktober. Kallelse med underlag ska utsändas och läggas ut på hemsidan senast 15 september.

§ 3 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a) Fastställande av föredragningslista. Ärenden som anmäls under årsmötet kan endast föranleda diskussion.

b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt en person att jämte ordföranden justera protokollet från mötet.

c) Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

d) Styrelsens berättelse om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret, som löper från 1 september till 31 augusti.

e) Revisorns berättelse.

f) Fastställande av den ekonomiska redovisningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

g) Val av ordförande och minst tre och högst sex övriga styrelseledamöter.

h) Val av revisor och revisorssuppleant.

i) Fastställande av årsavgift från och med 1 september följande år.

j) Val av valberedning bestående av högst tre personer varav en sammankallande.

k) Diskussion av ärenden som anmälts under § 3 a).

§ 4 Vid lika röstetal gäller mötesordförandens mening utom vid val, då lotten avgör. Röstning kan ej ske genom fullmakt.

§ 5 Styrelsen utser inom eller utom sig de funktionärer som behövs, bland annat den eller de som tecknar föreningens firma.

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då två ledamöter begär det, dock minst två gånger per år. Vid styrelsens möten ska föras protokoll. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande, däribland ordföranden (eller vice ordföranden, om sådan utsetts).

§ 6 Styrelsen kan adjungera utan rösträtt andra medlemmar av föreningen till styrelsemöten.

§ 7 Mellan årsmöten kan andra sammankomster anordnas.

§ 8 Kallelse till årsmöte eller annan sammankomst ska ske via e-post till de medlemmar som har e-postadress. Övriga kallas via post. Lokala sammankomster kan dock ordnas enbart genom meddelande till medlemmar på respektive ort.

§ 9 Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid årsmöte, varvid fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om beslutet. Förslag om stadgeändring lämnas senast 1september till styrelsen som med eget yttrande meddelar medlemmarna härom i samband med kallelse till årsmötet.

§ 10 Beslut om att upplösa föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande sammankomster varav en ska vara årsmöte. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet i Uppsala. Om detta har upphört ska tillgångarna tillfalla annan förening eller organisation med likartat syfte.Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan